آخرین ملک ها

سوئیت مبله در شیراز چهل مقام (کد:F4)

شیراز- روغن نباتی(ادبیات-چهل مقام)
اجاره ویژه
منطقه 120 متر
تخت2
حمام 1
پارکینگ 1

سوئیت مبله در شیراز چهل مقام (کد:F3)

شیراز- روغن نباتی(ادبیات-چهل مقام)
اجاره ویژه
منطقه 120 متر
تخت2
حمام 1
پارکینگ 1

سوئیت مبله در شیراز چهل مقام (کد:F2)

شیراز- روغن نباتی(ادبیات-چهل مقام)
اجاره ویژه
منطقه 120 متر
تخت2
حمام 1
پارکینگ 1

آپارتمان مبله در شیراز چهل مقام (کد:F1)

شیراز- روغن نباتی(ادبیات-چهل مقام)
اجاره ویژه
منطقه 120 متر
تخت2
حمام 1
پارکینگ 1

خانه ویلایی در شیراز دشت کوه

شیراز- دشت کوه
اجاره ویژه
800 تومان
منطقه 350 متر
تخت2
پارکینگ 3

سوئیت مبله در شیراز بلوار مدرس (کد:8)

شیراز بلوار مدرس خیابان ایثار
اجاره ویژه
منطقه 140 متر
تخت2
حمام 1
پارکینگ 1

سوئیت مبله در شیراز بلوار مدرس (کد:6)

شیراز بلوار مدرس خیابان ایثار
اجاره ویژه
منطقه 130 متر
تخت2
حمام 1
پارکینگ 1

سوئیت مبله در شیراز بلوار مدرس (کد:4)

شیراز بلوار مدرس خیابان ایثار
اجاره ویژه
منطقه 120 متر
تخت2
حمام 1
پارکینگ 1

سوئیت مبله در شیراز بلوار مدرس (کد:3)

شیراز بلوار مدرس خیابان ایثار
اجاره ویژه
منطقه 120 متر
تخت2
حمام 1
پارکینگ 1

سوئیت مبله در شیراز بلوار مدرس (کد:5)

شیراز بلوار مدرس خیابان ایثار
اجاره ویژه
منطقه 120 متر
تخت2
حمام 1
پارکینگ 1

سوئیت مبله در شیراز بلوار مدرس (کد:7)

شیراز بلوار مدرس خیابان ایثار
اجاره ویژه
منطقه 120 متر
تخت2
حمام 1
پارکینگ 1